Mục Lục

Enspire sharing: Nói Tiếng Anh chuẩn người bản xứ là mục tiêu của mỗi chúng ta khi học một ngôn ngữ mới, để làm được điêu đó đòi hỏi bạn phải thành thạo những quy tắc nhấn trọng âm. Trọng âm là gì? Tại sao phải nhấn trọng âm? Có bao nhiêu quy tắc nhấn trọng âm? Đây hẳn là các câu hỏi mà rất nhiều bạn thắc mắc. Hãy để Enspire giúp bạn hiểu rõ và “nằm lòng” quy tắc nhấn trọng âm nhé!

quy tắc trọng âm
Quy tắc trọng âm

Trọng âm trong tiếng Anh là gì?

Trọng âm trong tiếng Anh là âm tiết được nhấn mạnh, cần đọc to và rõ hơn các âm tiết khác trong 1 từ. Khi phiên âm tiếng Anh, trọng âm được kí hiệu bằng dấu phẩy (‘), dấu (‘) đứng trước âm tiết nào thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đó. Thông thường, từ có 2 âm tiết trở lên mới có trọng âm.

Tổng hợp quy tắc đánh trọng âm trong tiếng Anh 

âm tiết trong Tiếng Anh
Xác định âm tiết trong Tiếng Anh

Quy tắc 1: Động từ có 2 âm tiết thì nhấn trọng âm vào âm tiết thứ 2  

Ví dụ: affect /əˈfekt/, rewrite /riːˈraɪt/, collapse /kəˈlæps/, exclude /ɪkˈskluːd/, pollute /pəˈluːt/.

Tuy nhiên, vẫn có các trường hợp ngoại lệ là:

 • answer /ˈænsər/
 • enter /ˈentər/
 • happen /ˈhæpən/
 • offer /ˈɔːfər/
 • open /ˈəʊpən/.

Quy tắc 2: Danh từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên

Ví dụ: bookshelf /ˈbʊk.ʃelf/, camera /ˈkæm.rə/, cocktail /ˈkɒk.teɪl/, kingdom  /ˈkɪŋ.dəm/, comment /ˈkɒm.ent/.

Các trường hợp ngoại lệ:

 • advice /ədˈvaɪs/
 • machine /məˈʃiːn/
 • mistake /mɪˈsteɪk/.

Quy tắc 3: Tính từ có 2 âm tiết thì đánh trọng âm vào âm tiết thứ nhất

Ví dụ: fishy  /ˈfɪʃ.i/, sleepy /ˈsliː.pi/, noisy /ˈnɔɪ.zi/, easy /ˈiː.zi/, hardy /ˈhɑː.di/.

Các trường hợp ngoại lệ:

 • alone /əˈləʊn/
 • amazed /əˈmeɪzd/
 • mature /məˈtʊr/.

Quy tắc 4: Động từ ghép nhấn trọng âm vào âm tiết thứ 2

Ví dụ:

 • become /bɪˈkʌm/
 • understand /ˌʌndərˈstænd/
 • overthink /ˌəʊvərˈθɪŋk/
 • react /riˈækt/
 • download /ˌdaʊnˈləʊd/.

Quy tắc 5: Danh từ ghép đánh trọng âm vào âm tiết thứ nhất

 • sunrise /ˈsʌn.raɪz/
 • film-maker /ˈfɪlmˌmeɪ.kər/
 • birthday /ˈbɜːrθdeɪ/
 • airport /ˈerpɔːrt/
 • bookshop /ˈbʊkʃɑːp/

Quy tắc 6: Tính từ ghép nhấn trọng âm vào âm tiết thứ nhất

Ví dụ:

 • home-sick /ˈhəʊm.sɪk/
 • trust-worthy /ˈtrʌstˌwɜː.ði/.

Trường hợp ngoại lệ: Với tính từ ghép, nếu từ đầu tiên là tính từ, trạng từ hoặc kết thúc bằng đuôi -ed thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2. Ví dụ:

 • bad-tempered /ˌbædˈtemp.əd/
 • well-done /ˌwel ˈdʌn/
 • short-sighted /ˌʃɔːtˈsaɪ.tɪd/.

Quy tắc 7: Đánh trọng âm vào âm tiết sist, cur, tain, tract, self, vent, vert, test

Nếu trong từ có âm tiết sist, cur, tain, tract, self, vent, vert, test thì trọng âm rơi vào chính những âm tiết này. Ví dụ:

 • persist /pərˈsɪst/
 • contract /ˈkɑːntrækt/
 • event /ɪˈvent/
 • subtract /səbˈtrækt/
 • protest /prəˈtest/.

Quy tắc 8: Trọng âm rơi vào những hậu tố -ee, – eer, -ese, -ique, -esque, -ain

Ví dụ:

 • agree /əˈɡriː/
 • volunteer /ˌvɑːlənˈtɪr/
 • Vietnamese /ˌviːetnəˈmiːz/
 • retain /rɪˈteɪn/.

Các trường hợp ngoại lệ:

 • committee /kəˈmɪti/
 • coffee /ˈkɔːfi/
 • employee /ɪmˈplɔɪiː/.

Quy tắc 9: Từ có hậu tố –ic, -ish, -ical, -sion, -tion, -ance, -ence, -idle, -ious, -iar, -ience, -id, -eous, -acy, -ian, -ity thì đánh trọng âm vào âm tiết trước nó

Ví dụ:

 • economics /ˌekəˈnɑːmɪks/ kinh tế học
 • foolish /ˈfuːlɪʃ/
 • enormous /ɪˈnɔːrməs/
 • fusion /ˈfjuːʒn/
 • iconic /aɪˈkɑːnɪk/ mang tính biểu tượng.

Quy tắc 10: Không nhấn trọng âm vào các tiền tố un–, im–, en–, dis–, re–, ir–

Ví dụ:

 • replay /ˌriːˈpleɪ/
 • rewrite /ˌriːˈraɪt/
 • impossible /ɪmˈpɑːsəbl/
 • export /ɪkˈspɔːrt/.

Các trường hợp ngoại lệ:

 • underpass /ˈʌndərpæs/
 • underlay /ˈʌndərleɪ/.

Quy tắc 11: Các hậu tố -ment, -ship, -ness, -er/or, -hood, -ing, -en, -ful, -able, -ous, -less không ảnh hưởng đến trọng âm của từ gốc

Ví dụ:

 • agree /əˈɡriː/ → agreement /əˈɡriːmənt/
 • meaning /ˈmiːnɪŋ/ → meaningless /ˈmiːnɪŋləs/
 • rely /rɪˈlaɪ/ → reliable /rɪˈlaɪəbl/
 • poison /ˈpɔɪzn/ → poisonous /ˈpɔɪzənəs/.

Quy tắc 12: Từ có đuôi –graphy, -ate, –gy, -cy, -ity, -phy, -al thì trọng âm cách nó 1 âm tiết

Ví dụ:

 • economical /ˌekəˈnɑːmɪkl/
 • technology /tekˈnɑːlədʒi/
 • geography /dʒiˈɑːɡrəfi/
 • investigate /ɪnˈvestɪɡeɪt/.

Trường hợp đặc biệt khi đánh trọng âm

 • Từ có hai âm tiết và kết thúc bằng “ever’ thì sẽ nhấn trọng âm vào chính nó.

Ví dụ: however /ˌhaʊˈev.ər/, every /ˈev.ri/, whatever /wɒtˈev.ər/, forever  /fəˈre.vər/, whoever /huːˈev.ər/

 • Từ có hai âm tiết và kết thúc bằng đuôi như “how, what, where” thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu tiên.

Ví dụ: somehow /ˈsʌm.haʊ/, anywhere /ˈen.i.weər/, somewhat /ˈsʌm.wɒt/

 • Nếu âm tiết của từ có chứa “ow” thì sẽ đánh trọng âm vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ: follow /ˈfɒl.əʊ/, swallow /ˈswɒl.əʊ/, borrow /ˈbɒr.əʊ/, narrow  /ˈnær.əʊ/

 • Hầu hết trọng âm không rơi vào âm /ɪ/ và âm /ə/.

Ví dụ:

Result /rɪˈzʌlt/, effect /ɪˈfekt/ là danh từ có 2 âm tiết nhưng trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

Offer /ˈɒf.ər/, happen /ˈhæp.ən/ là động từ có 2 âm tiết nhưng lại nhấn trọng âm ở âm tiết thứ nhất.

 • Trọng âm của đại từ phản thân nằm ở âm tiết thứ hai.

Ví dụ: myself  /maɪˈself/, himself /hɪmˈself/, herself /hɜːˈself/, themself /ðəmˈself/, yourself /jɔːˈself/.

 • Nếu từ có hai âm tiết và được bắt đầu bằng một chữ “a”, trọng âm của từ đó rơi vào âm tiết thứ hai.

Ví dụ: alone /əˈləʊn/, agree /əˈɡriː/, alack /əˈlæk/, amass  /əˈmæs/, affect /əˈfekt/

 • Nếu từ có hai âm tiết kết thúc bằng “y” thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, chữ “y” cuối  từ được phát âm là /ai/.

Ví dụ: comply /kəmˈplaɪ/, imply /ɪmˈplaɪ/, apply  /əˈplaɪ/, rely /rɪˈlɑɪ /, deny /dɪˈnaɪ/

 •  Các từ bắt đầu bằng “every” trọng âm sẽ rơi vào chính “every”.

Ví dụ: everyone /ˈev.ri.wʌn/, everywhere /ˈev.ri.weər/, everything /ˈev.ri.θɪŋ/, everybody /ˈev.riˌbɒd.i/, everyday /ˈev.ri.deɪ/

Enspire mách bạn mẹo ghi nhớ cách nhấn trọng âm chuẩn trong tiếng Anh

Bài thơ trọng âm

Bài thơ dưới đây sẽ giúp việc đánh trong ấm Tiếng Anh với bạn trở nên dễ dàng

“Hầu hết danh, tính hai âm

Và danh từ ghép nhấn âm tiết đầu

Động hai âm tiết nhấn sau

Động, tính từ ghép nhấn từ tố hai”

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận