từ vựng về traffic

Từ vựng về traffic hay giao thông là những từ rất thông dụng trong cuộc sống của chúng ta. Enspire chia sẻ tổng hợp các từ vựng tiếng anh về traffic từ thông dụng đến nâng cao. Chúng bao gồm tên các loại đường, các phương tiện hay biển báo hiệu,… Việc học những từ vựng này sẽ hỗ trợ lớn cho bạn học trong sử dụng tiếng anh vào cuộc sống hàng ngày.